سرویس های خود را مدیریت کنید
سامانه هوشمند دریا سرور

اپلیکشن سامانه دریا سرور

با موبایل هرجایی که هستید میتوانید مدیریت کنید !

برای دریافت پس از ورود به سامانه از قسمت مرکز آموزش می توانید دانلود کنید.