میزبانی لینوکس DirectAdmin

100MD
  • 100 مگابایت میزان فضای اختصاصی
  • 5000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
  • نامحدود پارک دامنه
  • نامحدود ساب دامنه
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • 0 عدد ادان دامنه
200MD
  • 200 مگابایت میزان فضای اختصاصی
  • 10000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
  • نامحدود پارک دامنه
  • نامحدود ساب دامنه
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • 0 عدد ادان دامنه
500MD
  • 500 مگابایت میزان فضای اختصاصی
  • 15000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
  • نامحدود پارک دامنه
  • نامحدود ساب دامنه
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • 1 عدد ادان دامنه
1000MD
  • 1000 مگابایت میزان فضای اختصاصی
  • 20000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
  • نامحدود پارک دامنه
  • نامحدود ساب دامنه
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • 2 عدد ادان دامنه
2000MD
  • 2000 مگابایت میزان فضای اختصاصی
  • 40000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
  • نامحدود پارک دامنه
  • نامحدود ساب دامنه
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • 4 عدد ادان دامنه
5000MD
  • 5000 مگابایت میزان فضای اختصاصی
  • 110000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
  • نامحدود پارک دامنه
  • نامحدود ساب دامنه
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • 6 عدد ادان دامنه