×
اطلاعیه افزایش نرخ سرویس های داخلی
مطالعه خبر

میزبانی لینوکس DirectAdmin


100MD
 • میزان فضای اختصاصی 100 مگابایت
 • پهنای باند ماهیانه 5000 مگابایت
 • پارک دامنه نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • ادان دامنه 0 عدد
200MD
 • میزان فضای اختصاصی 200 مگابایت
 • پهنای باند ماهیانه 10000 مگابایت
 • پارک دامنه نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • ادان دامنه 0 عدد
500MD
 • میزان فضای اختصاصی 500 مگابایت
 • پهنای باند ماهیانه 15000 مگابایت
 • پارک دامنه نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • ادان دامنه 1 عدد
1000MD
 • میزان فضای اختصاصی 1000 مگابایت
 • پهنای باند ماهیانه 20000 مگابایت
 • پارک دامنه نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • ادان دامنه 2 عدد
2000MD
 • میزان فضای اختصاصی 2000 مگابایت
 • پهنای باند ماهیانه 40000 مگابایت
 • پارک دامنه نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • ادان دامنه 4 عدد
5000MD
 • میزان فضای اختصاصی 5000 مگابایت
 • پهنای باند ماهیانه 110000 مگابایت
 • پارک دامنه نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • ادان دامنه 6 عدد