ایجاد درخواست پشتیبانی جدید

اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..

 واحد فروش و مالی
مرتبط با امور مالی، فاکتور های رسمی و سوالات قبل از خرید
 واحد فنی
مرتبط با موارد و مشکلات فنی کلیه سرویس های ارائه شده به مشترکین
 مدیریت
ارتباط با مدیریت و رسیدگی به شکایات مشترکین