میزبانی لینوکس پربازدید

1000 مگابایت
 • 1 گیگابایت میزان فضای اختصاصی
 • 250 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • 1 عدد ادان دامنه
2000 مگابایت
 • 2 گیگابایت میزان فضای اختصاصی
 • 450 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • 1 عدد ادان دامنه
3000 مگابایت
 • 3 گیگابایت میزان فضای اختصاصی
 • 600 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • 1 عدد ادان دامنه
4000 مگابایت
 • 4 گیگابایت میزان فضای اختصاصی
 • 750 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • 1 عدد ادان دامنه
10000 مگابایت
 • 10 گیگابایت میزان فضای اختصاصی
 • 2000 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • 1 عدد ادان دامنه
5000 مگابایت
 • 5 گیگابایت میزان فضای اختصاصی
 • 900 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • 1 عدد ادان دامنه